Predmet ovog pozivaje iskaz interesa jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje poticanja razvoja Sirokopojasnog pristupa u onim podrudjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, sufinanciranje jedinica lokalne samouprave radi ažuriranja i revidiranja projekata širokopojasnog razvoja intemeta nakon proteka odredenog wemena i provodenja ponovne javne rasprave .

Korisnici sufinanciranja su jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine, koji osiguraju
proračunska sredstva i utwde planom nabave nabavu revizorskih usluge te provedu postupak nabave za izradu:
– Studije izvodivosti projekta razvoja infrastrukture širokopojasnog intemeta;
– Prvotne verzije Plana razvoja širokopojasne infrastrukture ukoliko dolazi do dodavanja novog JLS-a većeg područja obuhvata;
– Preliminame potvrde HAKOM-a nakon prvotne verzije;
– Provođenje javne rasprave;
– Izradu konačne verzije Plana razvoja Sirokopojasne infrastrukture radi pripreme za financiranje iz EU fondova.

Potrebno je dostaviti:
– Zahtjev za sufinanciranje;
– Preslik sporazuma o suradnji izrnedu jedinica lokalne samouprave za njihovo područje Plana razvoja širokopojasnog interneta;
– Izvod iz plana nabave jedinice lokalne samouprave nositelja projekta;
– Preslik odluke o odabiru konzultanta / izrađivača jedinice lokalne samouprave / nositelja projekta;
– Preslik Ugovora sa odabranim konzultantom /izrađivačem;

Pojedinačna visina potpore prema pristiglim zahtjevima usklađuje se sa sredstvima proračuna za širokopojasni Intemet, brojem zahtjeva i računima koji su pristigli, a maksimalno do 90 % sredstava koje je po računu isplatio Nositelj projekta konzultantu / izrađivaču.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana objave poziva na Intemet stranicama Splitsko – dalmatinske županije (objavljen 5.9.2022. god)