Na temelju članka 11. stavak 4. Zakona o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“, broj
127/14, 116/18, 25/20, 32/21 i 41/21) i članka 28. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni
glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 125/19, 22/20 i 21/21), Županijska skupština Splitskodalmatinske županije na 11. sjednici, održanoj 25. srpnja 2022., donijela je

O D LU K U
o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti
Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2022. – 2024.

 

Članak 1.
(1) Donosi se Akcijski plan energetske učinkovitosti Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje
2022.-2024. (u daljnjem tekstu: „Akcijski plan“) KLASA: 300-01/22-0001/0006; URBROJ:
2181/1-05-04/04-22-0007 od 6. srpnja 2022.
(2) Akcijski plan „ iz stavka 1. ovog članka“ sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.
Akcijski plan energetske učinkovitosti Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 2022.-2024.
godinu po stupanju na snagu ove Odluke objavit će se na web stranici Splitsko-dalmatinske
županije www.dalmacija.hr.

Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.

 

KLASA: 024-01/22-0002/0127
URBROJ: 2181/1-01-22-0001

Split, 25. srpnja 2022.

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Mate Šimundić, prof., v.r.

 

 

Akcijski plan preuzmite ovdje.