Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 5. stavaka  1. Pravilnika o radu od 03.10.2022., članka 11. stavka 1. Statuta  Ustanove  „Dalmatinska energetska agencija“- DEA,  i  članka 3. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Ustanove „Dalmatinska energetska agencija“- DEA, ravnatelj Ustanove raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA RADNO MJESTO

 

Savjetnik za energetiku (m/ž), 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u punom radnom vremenu.

Opis poslova:

 • Prati zakonsku regulativu vezanu uz energetiku i održivo gospodarenje energijom te daje mišljenje na prijedloge i nacrte nacionalnih i regionalnih akata iz područja energetike,
 • Obavlja stručne poslove u vezi s primjenom zakonske regulative iz područja energetike na regionalnoj/lokalnoj razini, sudjeluje u obradi i analiziranju pitanja iz područja energetike,
 • Nadzire i koordinira radom tima energetske učinkovitosti Splitsko-dalmatinske županije,
 • Održava aktivnosti sustavnog gospodarenjem energijom u Splitsko-dalmatinskoj županiji,
 • Obavlja poslove nadzora nad potrošnjom energenata (struja, plin, voda i sl,) u objektima, analizira prikupljene podatke o potrošnji energenata u objektima, detektira anomalije u potrošnji energenata, izrađuje izvještaje i projekcije, predlaže, planira i provodi mjere povećanja energetske učinkovitosti,
 • Izrađuje izvještaje i projekcije, predlaže, planira i provodi mjere povećanja energetske učinkovitosti,
 • Izrađuje izvještaj Splitsko-dalmatinske županije o godišnjoj potrošnji energenata i vode, ostale izvještaje o potrošnji energije i postignutim rezultatima, te upoznaje nadležne rukovoditelje s istima,
 • Samostalno izrađuje planove energetski održivog razvitka i programe učinkovitog korištenja energije te prati njihovu provedbu,
 • Predlaže i razvija projekte obnovljivih izvora energije i/ili poboljšanja energetske efikasnosti,
 • Priprema projektnu dokumentaciju za prijavu projekata za sufinanciranje iz različitih nacionalnih i međunarodnih programa,
 • Koordinira provodi i nadzire provedbu projekata, te izrađuje projektne izvještaje,
 • Predlaže lokalno planiranje energetike i gospodarenje energetskim resursima (razvoj toplinarstva, iskorištavanje obnovljivih izvora energije i sl.),
 • Organizira i provodi aktivnosti informiranja građana, poduzetnika i lokalne samouprave,
 • Obavlja druge poslove koje mu povjeri ravnatelj.

Uvjeti:

 • magistar ili stručni specijalist iz područja tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika, strojarstvo, temeljne tehničke znanosti ili građevinarstvo ili interdisciplinarne znanosti, polje: kognitivna znanost (najmanje 300 ECTS bodova),
 • najmanje tri godine radnog iskustva u traženoj stuci na poslovima s područja energetike i učinkovitog korištenja energije,
 • aktivno znanje engleskog jezika,
 • poznavanje rada na računalu.
 • vozačka dozvola B kategorije.

Na Javni natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu javiti osobe oba spola (članak 13. st. 2  Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“, broj 82/08, 69/17).

Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Uz vlastoručno potpisanu pisanu  prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 • životopis s naglaskom na stečeno iskustvo na poslovima u struci,
 • dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja i struke (preslika diplome),
 • dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koji mora sadržavati podatke o: poslodavcu, osnovi osiguranja, početku i prestanku osiguranja, radnom vremenu, stvarnoj i potrebnoj stručnoj spremi te trajanju staža osiguranja),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu na poslovima u struci od najmanje 3 (tri) godina, (potvrda dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene stručne spreme i struke),
 • dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja ovog Javnog natječaja),
 • dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe/uvjerenja/certifikata o završenom tečaju ili vlastoručno potpisana izjava),
 • dokaz o znanju rada na računalu (preslika svjedodžbe/uvjerenja/certifikata o završenom informatičkom tečaju ili vlastoručno potpisana izjava),

Zaprimljena prijavna dokumentacija ne vraća se kandidatima te je stoga dovoljno priložiti neovjerene preslike potrebnih dokumenata, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Osoba koja ne podnese pravodobnu i/ili urednu prijavu ili za koju se utvrdi da ne ispunjava formalne uvjete iz ovog Javnog natječaja, neće se smatrati kandidatom prijavljenim na ovaj Javni natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom Javnom natječaju.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavcima 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na Javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavcima 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), dužni su u prijavi na Javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na Javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (”Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokazom iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Službeni list Europske unije L119) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18), svi dokumenti dostavljeni uz prijavu na Javni natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu povođenja natječajnog postupka.

Za kandidate prijavljene na Javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete ovog Javnog natječaja, provest će se prethodna provjera stručnih sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. O vremenu održavanja provjere stručnih sposobnosti i detaljima vezanim uz daljnji tijek natječajnog postupka, kandidati će se obavijestiti putem dostavljenih e-mail adresa.

Ako pozvani kandidat ne pristupi testiranju i/ili intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na ovaj Javni natječaj.

Ustanova zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata i/ili poništiti ovaj Javni natječaj bez posebnog obrazloženja..

Pisane prijave na Javni natječaj, vlastoručno potpisane, s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se neposredno ili preporučeno putem pošte na adresu:  Ustanova  „Dalmatinska energetska agencije“- DEA, Vukovarska 1 , 21000 SPLIT, s naznakom „Javni natječaj za radno mjesto Savjetnik za energetiku – ne otvarati!“

O rezultatima izbora kandidati  će biti obaviješteni u roku od najviše 8 (osam) dana od donošenja odluke.

Ravnatelj DEA

Mario Jakić